ข่าวประชาสัมพันธ์

...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คุณสมบัติ รับผู้สำเรีจการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 หรือเทียวเท่าในระดับเดียวกัน
และระดับปริญญาตรี(ทล.บ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ปวส. สาขาอื่่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิตอล หรือเรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

...
โครงการอบรม INTERNET OF THING FOR SMART FARM & SMART HOME และ MOBILE APPLICATION

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม INTERNET OF THING FOR SMART FARM & SMART HOME และ MOBILE APPLICATION วันที่ 2-4 พฤศิกายน 2563

...
ชาว IT@PKVC บุคลิกดี มีคุณธรรม วิชาการเลิศ

ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีสัมมาคาราวะ ไหว้สวย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้บนหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตต่อสังคม

...
Online Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนากำลังตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีในอนาคต

เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์หลักสูตร :

 • เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ ล้ำสมัย

อัตลักษณ์ :

 • มีทักษะ เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์

บุคลากร

นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทศพร ใจซื่อ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสาวิตรี ยอดราช

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายปฐมพงศ์ พรนราดล

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

นายธวัชชัย ไชยจิตต์

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

นายสรวิศ ทรงคุณ

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

นางสาวกวิตา ทรงคุณ

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

นายสรายุทธ

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆรวมไม่น้อยกว่า 83 หน่อยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  • กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
  • กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  • ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (4 หน่วยกิต)
  • โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
  • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่่อสัปดาห์)

หลักสูตรปริญญาตรี(ทล.บ.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆรวม 75 หน่อยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18 หน่วยกิต

 • ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ) (6 หน่วยกิต)
 • ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา(กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์) (6 หน่วยกิต)
 • ทักาะทางสังคมและการดำรงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์) (6 หน่วยกิต)
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  51 หน่วยกิต

  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  18 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (12 หน่วยกิต)
  • วิชาเฉพาะด้าน

   30 หน่วยกิต

   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (24 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาโครงงาน (6 หน่วยกิต)
   • วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    3 หน่วยกิต

    • วิชาบูรณาการการเรียนรูปร่วมการทำงาน
    • 2. หมวดวิชาเลือกเสรี

     6 หน่วยกิต

ผลงานเผยแพร่

 • ภาพกิจกรรม
 • ผลงานนักศึกษา

แข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ของของรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Bye Nier IT 63

สานสัมพันธ์พี่น้อง IT63

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ IT#5

กิจกรรมซ้อมบูมสาขา IT

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ #IT4

ข่าวสาร IT

...
Blognone

ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โดยรูปแบบเนื้อหาในเว็บนั้นจะมีลักษณะข้อมูลแบบการนำข่าวสำคัญมาสรุป และทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อข่าวต้นฉบับ เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมเขียนข่าวได้ ผู้อ่านสามารถแสดงความเห็นท้ายข่าวและในกระดานสนทนา นอกจากข่าวสาร ยังมีบทสัมภาษณ์จากบุคคลในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้พัฒนาฟอนต์ ผู้ดูแลเว็บให้บริการบล็อก ผู้บริหารธุรกิจขายเพลงในรูปแบบดิจิตอล เป็นต้น

...
Beartai

ข้อมูลวงการไอที คอนเท้นคุณภาพจาก แบไต๋ (Beartai) รวมข่าวเทคโนโลยี สามร์ทโฟน รวมถึง How to ต่างๆ อัพเดดข้อมูลล่าสุดมากมาย.

...
OverClockZone

สาระ ไอที อัพเดท ข่าว รีวิว เทคโนโลยี ติดตามได้ที่นี่ทุกวัน

...
TechTalkThai

เว็บข่าว Enterprise IT ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย รวมข่าว Server, Storage, Network, Security, Cloud, Data Center, Big Data, AI, IoT สำหรับองค์กร

ติดต่อเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

...

Email

phuket03@vec.mail.go.th
it.pkvc.itit@gmail.com

...

Line Official Account

ID Line : @869egvmp

...

Call

โทรศัพท์: 0-7621-4818, 0-7622-6169
โทรสาร: 0-7621-1090